Realizované projekty

Názov projektu: Záchrana barokovej kúrie v Horných Lefantovciach (č. ÚZPF 10999/1) – čistenie interiérov objektu a realizácia základných sanačných prác

 • Dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021
 • Realizácia: 07/2021-12/2021
 • Opis projektu: práce spojené s čistením interiérov objektu a realizácia základných sanačných prác – materiálové náklady, školenie BOZP, pracovné náradie, honorár a osobné náklady odborného koordinátora pamiatkovej obnovy.
Propagácia informácie o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Pohľad na vnútorné priestory kúrie po realizácii stavebných prác
Pohľad na hlavné vstupné dvere do objektu kúrie

Názov projektu: Kúria v obci Horné Lefantovce

 • Dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok
 • Realizácia: 06/2021-11/2021
Stavebné práce na oprave strechy kúrie

Opis projektu: komplexná obnova kúrie – drevený materiál, spojovací materiál, plechová krytina a s tým súvisiace činnosti.

„Obnova kultúrnej pamiatky sa realizovala s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Názov projektu: Záchrana barokovej kúrie v Horných Lefantovciach: Strecha – východné krídlo objektu.

 • Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
 • Realizácia: 05/2020-12/2020
Strecha východného krídla objektu

Opis projektu: Vyčistenie korún murív východného krídla od zvyška prepadnutého krovu a zastrešenia. Osadenie provizórnej nosnej konštrukcie zastrešenia s podperami, dočasného debnenia pod plechovú krytinu, provizórnej plechovej krytiny so žľabmi, zadebnenie štítových polôh OSB doskami.

Názov projektu: Workshop Umelecké remeslá – Kúria v Horných Lefantovciach č. ÚZPF: 10999/1 – konzervácia historických vápenných omietok.

 • Dotácia z MK SR na rok 2020
 • Podprogram: Obnova kultúrnych pamiatok
 • Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
 • Realizácia: 09/2020-11/2020

Názov projektu: Sanácia a príprava projektovej dokumentácie kúrie v Horných Lefantovciach.

 • Dotácia z MK SR na rok 2020
 • Podprogram: Obnova kultúrnych pamiatok
 • Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
 • Realizácia: 11/2020-12/2020
Kúria v Horných Lefantovciach

Opis projektu: Vypracovanie posudku zavlhnutia a spracovanie projektovej dokumentácie strechy, krovu a schodiska.

Názov projektu: Sanácia havarijného stavu a príprava predprojektovej dokumentácie kúrie v Horných Lefantovciach, č. ÚZPF: 10999/1

 • Dotácia z MK SR na rok 2018
 • Podprogram: Obnova kultúrnych pamiatok
 • Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
 • Realizácia: 03/2019-12/2019

Opis projektu: Realizácia architektonicko-historického výskumu, komplexné zameranie objektu ako podklad pre projektovú prípravu, spracovanie statického zabezpečenia objektu, spracovanie posudku vlhkostných pomerov a návrhu sanácie, zabezpečenie objektu dočasným zastrešením a stabilizáciou obvodového muriva domurovaním a stabilizácia korunného muriva domurovaním.

Náhľad do dvora kúrie v Horných Lefantovciach